Danıştay, balık çiftliklerinin her biri için ayrı dilekçelerle dava açılması gerektiğini belirterek, yerel mahkemenin kararını usul yönünden bozdu. ÇED davası yeniden görüşülüp karar verilecek. 
Ayvalık Sahilkent Mahallesi Engürü Sitesi önünde kurulan 2 adet balık çiftliği hakkında daha önce verilmiş olan “ÇED Gerekli Değildir” kararının iptali için Balıkesir İdare Mahkemesi nezdinde Ayvalık Tabiat Derneği adına 2016 yılında dava açıldı. 
Balıkesir İdare Mahkemesi, 2016/1138 Esas No’lu davada 22 Şubat 2017 tarihinde yaptığı bilirkişi incelemesi sonrası 12.05.2017 tarih ve K: 2017/ 6217 sayılı kararıyla Ayvalık sahilinde kurulmak istenen balık çiftlikleri için Balıkesir Valiliğinin verdiği “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Gerekli Değildir” kararını hukuka aykırı bularak iptal etti. 


Balıkesir İdare Mahkemesi iptal gerekçesinde, “Farklı kişiler tarafından hazırlanan 500 ton/yıl kapasiteli dava konusu kültür balıkçılığı projeleri hakkında, davalı idarece her bir proje için ayrı ayrı değerlendirme yapmak suretiyle ‘Çevre Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir’ belgesi tanzim edilmiş ise de; aynı amaçla yapılması planlanan dava konusu tesislerin birbirine olan mesafesinin 893,48 metre olduğu hususunun bilirkişi raporu ile tespit edilmesi karşısında, söz konusu mesafenin yakınlığı ve bu projelerin işletilmeye başlamasıyla birlikte bölgede ekosistemin çeşitli çevresel etkilere maruz kalacağı da dikkate alındığında aynı bölgede faaliyette bulunduğu anlaşılan bu tesislerin çevresel etkileri bir bütün olarak değerlendirildiğinde; yılda bin ton kapasiteye ulaştığı görülen söz konusu projelerin, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine ekli EK-I Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi kapsamında ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu’ hazırlanarak işlem yapılması gerektiğini” belirtti. 


Danıştay’ın aldığı kararla ilgili açıklama yapan Ayvalık Tabiat Platformu Yürütme Kurulu ise, “İki farklı işletme olarak görülse de başvuru tarihleri ile ‘ÇED gerekli değildir’ kararları aynı tarihli olan balık çiftliklerinin ne kadar ilginçtir ki üretim havuzlarının kuruluşu da aynı gün aynı gemi ile malzemeleri boşaltılarak gerçekleşti. Bu nedenle dava dilekçemizde; iki çiftliğin sahibinin aslında aynı kişi olduğu ve ÇED sürecinden muaf olmak amacıyla tonaja ilişkin iki çiftlik kurulduğu da kaygılandığımız noktalardandır. Bu nedenle iki çiftliğin birbirlerine yakınlığı ve toplam tonajın bölgeye etkisinin değerlendirilmesi gerekmektedir. ÇED gerekli değildir kararı bu nedenle de iptal edilmelidir’ demiştik. Ancak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından dosya temyiz edildi. Danıştay 14. Daire Başkanlığı 21.11.2017 tarih ve K: 2017/ 6217 sayılı kararı ile Balıkesir İdare Mahkemesince verilen iptal kararını usul yönünden bozdu. Kararın gerekçesinde, Balıkesir Valiliğince 14.12.2012 tarihinde art arda verilen 12956 ve 12957 sayılı ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararlarının her biri için ayrı dilekçelerle dava açılması gerektiği ifade edildi” açıklamasında bulundu.