İhracatçıların döviz kurlarından etkilenmemesi için tebliğde yer alan bazı maddelerin tüm bankalara ivedilikle duyurulması gerektiğini belirten Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula konuyu TOBB Yönetim Kurulu’na taşıdı.

YENİ TEBLİĞ YAYIMLANDI

Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula açıklamasında şunları dile getirdi:

“Bilindiği üzere; ihracat bedellerinin yurda getirilmesine dair Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/48) 4.9.2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu Tebliğ'in 12 nci maddesinin birinci fıkrası "Bu Tebliğin uygulanmasına yönelik Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar Merkez Bankasınca ilan edilir." hükmünü amir bulunmaktadır. Tebliğin Resmi Gazete’de yayınlanmasını müteakip uygulamaya yönelik hususlara ilişkin iş dünyamızda oluşan soruları yayınlanan tebliğde anlaşılamayan hususları ve ihracatçılarımızın sorularını TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na ilettik.

 KAYIPLAR DA BELİRTİLMELİ

Özellikle ihracat sonrasında yurda getirilen dövizin ardından çok kısa süre içerisinde firmalarımızın ödemekle yükümlü oldukları girdi vb alımlarına ilişkin döviz cinsinden ödemelerde karşılaşacakları kayıpların uygulamalarda dikkate alınmasının gerekliliği hususu TOBB Başkanına iletilmiştir. Bu girişimler sonucunda Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan alınan bir bilgi ile konuya açıklık getirilmiştir.

 TÜM BANKALARA İVEDİLİKLE DUYURULMALI

Bu kapsamda; bahse konu Tebliğ'in uygulanmasına yönelik usul ve esaslara ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca yayımlanacak Genelge çalışmalarının devam ettiğini ve söz konusu Genelge’de açıklığa kavuşturulacağı ifade edilmekle birlikte; “Fiili ihracı mezkur Tebliğ'in yürürlük tarihinden önce gerçekleşen; ancak ithalatçı tarafından ödemesi Tebliğ yürürlük tarihinden sonra gerçekleştirilerek yurda getirilen ihracat bedellerinin en az %80'inin bankaya satılması zorunluluğunun bulunmadığının,” “Fiili ihracı yürürlük tarihinden sonra gerçekleştirilen ve bedel getirme süreleri içinde yurda getirilen ihracat bedellerinin söz konusu Tebliğ'in "İhracat bedelinden indirimler" başlıklı 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtildiği üzere ihracatçının ithalat bedelleri, kredi ve benzeri sermaye hareketlerine ilişkin ödemeleri, görünmeyen işlemlere ilişkin giderleri ve transit ticaretinin alış bedeli ile söz konusu süreler içinde ihracat bedelinin alışı yapılmadan önce bankalarca mahsup edilebileceğinin” tüm bankalara ivedilikle duyurulmasını gerektiğnin de altını çizdik.”