TSK Personel Kanunu’nda değişiklik yapılıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi.

featured
service
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala
TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi  Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olan, bu örgütlere yardım eden, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanan ya da kullandıran, bu örgütlerin propagandasını yapan uzman erbaşların sözleşmeleri feshedilerek TSK ile ilişiği kesilecek.
Milli Savunma Bakanlığınca yapılacak sınavlarla ilgili her türlü açıklama, başvuru ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, Bakanlığın internet sayfasından yapılacak Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğine şehitlerin anne ve babaları da üye olabilecek

(AA) TBMM Başkanlığına sunulan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline ilişkin kanun teklifine göre, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olan, bu örgütlere yardım eden, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanan ya da kullandıran, bu örgütlerin propagandasını yapan uzman erbaşların sözleşmeleri feshedilerek TSK ile ilişiği kesilecek.

TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edilen Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne göre, Milli Savunma Bakanlığınca yapılacak sınavlarla ilgili her türlü açıklama, başvuru ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, Bakanlığın internet sitesinden yapılacak, internet sitesindeki duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda, kişilerin özel hayatının korunmasını isteme kapsamında hukuki güvenlik ve öngörülebilirliğini sağlamak amacıyla gecikmesinde sakınca bulunan hallerde 24 saat içinde hakim onayına sunulması şartı ile birlik komutanının veya kurum amirinin yazılı emri üzerine tehlikenin veya suçun işlenmesinin önlenmesi amacıyla sahil güvenlik hizmet binaları ve eklentileri ile yüzer unsurlarında, jandarma hizmet binaları ve eklentilerinde askerlik yükümlülüğünü yerine getiren erbaş ve erlerin üstü, özel kağıtları ve eşyaları aranabilecek.

 

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğine şehitlerin anne ve babaları da üye olabilecek.

 

Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu’na eklenecek maddeyle, özel kanunlarında yer alan hükümler saklı kalmak üzere, tatbikat veya eğitim için silahaltına alınan yedek personele, askeri kurumlarına katıldıkları tarihten itibaren silahaltında bulundukları sürece, varsa bağlı bulundukları kurum veya kuruluşlardan aldıkları aylık, ücret ve diğer mali haklar da dikkate alınarak muvazzaf emsallerine ilgili mevzuat gereğince yapılan ödeme tutarları toplamını geçmemek kaydıyla ödeme yapılabilecek. Buna ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanı’nca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Teklifle, Kamulaştırma Kanunu’nda bazı değişikliklere gidilecek. Buna göre de kamu yararına yönelik ihtiyacın ortadan kalkması halinde ilgili idare tarafından terk edilebilecek durumda olan taşınmazların kullanımına son verilerek ilgililere iade edilmesi yoluyla idare aleyhine açılan kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan tazminat davalarında kamu zararının önüne geçilmesi, idare tarafından yalnızca kamu yararına yönelik kullanımına ihtiyaç duyulan taşınmazlar yönünden bedel hesaplamasına gidilmesi, uzlaşmanın taşınmazın kullanımına kısmen ya da tamamen son verilmesine ilişkin de yapılabilmesi, uzlaşmanın, taşınmazın üzerinde yapı bulunması halinde bina ya da tesis bulunmayan kısmının ifraz edilmesi suretiyle de mümkün olabilmesi, açılacak kamulaştırmasız el atma davalarında, öncelikle idarenin kamu yararına yönelik ihtiyaç durumuna göre taşınmazın kullanımına son verilerek iade edilip edilmeyeceğinin mahkeme tarafından dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapılacak.

 

Mülga 6830 sayılı İstimlak Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 8 Ekim 1956 tarihine kadar, kamulaştırma işlemlerine dayanmaksızın kamulaştırma kanunlarının amacına uygun olarak fiilen kamu hizmetine tahsis edilmiş olan taşınmazlar, ilgili kamu kurum ve kuruluşları adına tahsis tarihinde kamulaştırılmış sayılacak. Taşınmazda kamu hizmetinin nitelik ve amacına uygun şekilde tesis veya yapının inşa edilmiş olması bu kanunun uygulanması bakımından fiilen tahsis kabul edilecek. Bu taşınmazlardan tapuda kayıtlı olanların kayıt sahipleri veya mirasçıları; tapuda kayıtlı olmayan taşınmazların zilyetleri ya da mirasçıları tahsis tarihi itibarıyla zilyetlikle iktisap şartlarının gerçekleşmiş ve fiili tahsis tarihinden itibaren 10 yıl geçmemiş olması koşuluyla, iptal edilen 221 sayılı kanunun belirlediği süre içinde sadece taşınmazın fiili tahsis tarihindeki rayiç bedelini isteyebilecek. Bu hüküm kapsamındaki taşınmazlar hakkında 12 Ocak 1963 tarihine kadar açılmış ve kanun yolu incelemesinde olanlar dahil görülmekte olan bedel davalarında bu madde hükümleri uygulanacak.

 

Kamulaştırılmış sayılan taşınmazlar hakkında 12 Ocak 1963 tarihinden sonra bu taşınmazlara bağlı olarak bedel dahil ileri sürülen hiçbir talep dinlenmeyecek. Bu hüküm, 12 Ocak 1963 tarihinden sonra açılmış ve kanun yolu incelemesinde olanlar dahil görülmekte olan davalar hakkında da uygulanacak.

Kamulaştırılmış sayılan taşınmazlar tapuda kayıtlı ise ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine açılacak dava ile ilgili idare adına tescil yapılacak. Tapu kaydı olmayan taşınmazlar; tahsisin mahiyeti bakımından tescile tabi ise ilgili idare adına kayıt tesis olunacak. Bu işlemler harç ve resme tabi olmayacak.

 

Uzman erbaşlarla ilgili yeni düzenlemeler

 

Milli Savunma Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Kanunu’ndaki değişiklikle, Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunun her türlü ihtiyacı döner sermaye kapsamı dışında yürütülecek. Personel ve askeri öğrenci temin faaliyetleri ise Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde döner sermaye kapsamında yürütülecek.

Döner sermaye işlerinde ek görevle görevlendirilen personele ödenen ücrete esas gösterge rakamları artırılacak. Bu kapsamda, döner sermaye kadrolarına ait hizmetler, kurum görevlilerine, bakanlık kadro ve kuruluşu kadrolarındaki subay ve astsubaylarla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi personele ek görev olarak verildiği takdirde, döner sermaye gelirlerinden ödenmek üzere kendilerine her yıl bütçe kanunlarında gösterilen maaşlara ait katsayının, taban olarak belirlenen 4000, tavan olarak belirlenen 8000 rakamı ile çarpılmasından elde edilecek tutar arasında, Milli Savunma Bakanlığı Döner Sermaye Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda ek görev ücreti ödenebilecek.

Uzman Erbaş Kanunu’ndaki değişikliğe göre, uzman erbaşların yıllık izinlerinin senesi içinde ve çizelgelerde planlandığı şekilde kullanılması esas olacak. Ancak kendi isteği dışında, hizmet gereği zorunlu nedenlerle yıllık planlı izinlerini kısmen veya tamamen kullanamayanların izinleri ertelenerek müteakip sene içinde verilebilecek. Bu müddet hiçbir surette toplam 60 günü geçemeyecek. Personelin süresi içinde kullanamadığı yıllık planlı izinleri hakkında, kullanamama nedenine bağlı olarak birlik, karargah ve kurum amirince izin erteleme belgesi düzenlenecek. Yıllık planlı izinlerini kendi isteği ile senesi içinde kullanamayan personelin planlı izinleri, ertesi yıla devredilemeyecek.

Uzman erbaşlarla ilgili, görevde başarısız olma, intibak edememe ve kendilerinden istifade edilememe hallerinde yapılacak işlemler, çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.

Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olan, bu örgütlere yardım eden, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanan ya da kullandıran, bu örgütlerin propagandasını yapan uzman erbaşların sözleşmeleri feshedilerek TSK ile ilişiği kesilecek.

 

Görevde başarısız olma durumları

 

Ayrıca Uzman Erbaş Kanunu’na “intibak edememe, görevde başarısız olma ve kendilerinden istifade edilememe” hallerinde yapılacaklar eklenecek.

Bunlara göre de ilk beş aylık intibak dönemi içerisindeki uzman erbaşlardan; ilgili mevzuatında personelin vazife, ödev ve sorumlulukları olarak düzenlenen hususlara riayet etmedikleri rapor, tutanak ve her türlü belge ile sabit olanlar, en az iki disiplin amirinden toplam üç defa veya daha fazla disiplin cezası alanlar, verilecek intibak eğitimlerinden başarısız olduğu sınav notu ile tespit edilenler, kanunda düzenlenen ve görevde başarısız olma veya kendilerinden istifade edilememe halleri bulunanlar, intibak edememiş sayılacaklar ve sözleşmeleri feshedilecek.

Uzman erbaşlardan; atış, spor ve eğitim faaliyetlerinde ilgili mevzuatta öngörülen standartlara ulaşamayanlar, harekat, operasyon, iç güvenlik, hudut ve kolluk/asayiş görevleri ile kadro görevinin gereklerini yerine getirmede yetersizlik veya isteksizlik göstererek vazifeyi yahut birliğin emniyetini tehlikeye düşürenler veya görevin yapılmasını aksatanlar, atandıkları kadro görev yerleri ile ilgili olarak üç ay ve daha uzun süreli bir kurs ya da eğitimde başarısız olanlar, bu durumlarının rapor, tutanak ve her türlü belge ile kanıtlanması halinde görevde başarısız sayılacaklar ve sözleşmeleri feshedilecek.

Uzman erbaşlardan; mücbir sebepler hariç gelirinin çok üstünde borçlanmaya düşkün olan ve bu borçlarını ödememeyi alışkanlık haline getirenler, görevine, sosyal ve aile yaşantısına zarar verecek derecede menfaatine, içkiye, kumara düşkün olanlar veya Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik Komutanlığının itibarını sarsacak şekilde yüz kızartıcı, utanç verici veya toplumun genel ahlak yapısına aykırı fiillerde bulunanlar, devletin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Jandarma Genel Komutanlığının veya Sahil Güvenlik Komutanlığının manevi şahsiyetine zarar verecek nitelikte suç veya disiplinsizlik teşkil eden tutum, davranış veya fiillerde bulunanlar, intihara teşebbüs eden, kendisini veya bir başkasını kasten hizmete yaramayacak hale getiren ve getirtenler, kasten veya silah kullanımına yönelik mevzuat, talimat ya da emirlere açıkça aykırı olacak şekilde ateşli silah ile kendisini veya başkasını yaralayanlar, uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri yapan veya kullanan, bunların yapılmasına, kullanılmasına, saklanmasına, nakledilmesine, yakalanacağı sırada ortadan kaldırılmasına, satılmasına veya satın alınmasına aracı olan, kullanılmasını kolaylaştıran ya da özendirenler, mazeretsiz olarak bir sözleşme yılı içinde toplam 7 gün ve daha uzun süre göreve gelmeyenler, Türk Silahlı Kuvvetlerinde komando birliklerinde görev yapmak üzere komando branşında istihdam edilmek üzere temin edilenlerden en az dört yıl hizmet süresini tamamlamadan, vazifenin sebep ve tesiri nedenleri hariç, komando niteliğini kaybettiği yönünde sağlık kurulu raporu alanlar, uzman erbaş olmak için gerekli nitelik ve şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılan veya sözleşme süresi içinde bu niteliklerinden herhangi birini kaybedenler, bu durumlarının rapor, tutanak ve her türlü belge ile kanıtlanması halinde kendinden istifade edilemeyecek personel sayılacak ve sözleşmeleri feshedilecek.

Astsubaylığa geçmek için gerekli başvuru şartlarını haiz olup harekat veya yurt dışı operasyon görevleri nedeniyle başvuruda bulunamayan veya seçme sınavına katılamayan uzman erbaşlara başvuru yapamadıkları veya katılım sağlayamadıkları sınav sayısı kadar sınav hakkı verilecek.

Personelde aranacak nitelikler, müracaat şekli ve zamanı, müracaatın kabul edilmesi sözleşmenin yapılması ve feshedilmesi sebepleri, verilecek sicilin şekil ve usulleri görevde başarısız olma, intibak edememe ve kendilerinden istifade edilememe hallerinde yapılacak işlemler, sözleşmenin uzatılmasında uygulanacak esaslar, uzman onbaşıların uzman çavuş olabilmeleri için gerekli şartlar, astsubay sınıfına geçirilecekler için uygulanacak esaslar, astlık üstlük münasebetleri ile bu hususlardaki işlem şekli ve ilgili diğer hususlar kanunun yürürlüğe girmesini takip eden 6 ay içerisinde Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca müştereken çıkarılacak bir yönetmelikte gösterilecek.

Teklifle, Harp Okulları Kanunu’nda da değişiklikler yapılacak. Buna göre de sağlık durumu nedeniyle okuldan çıkarılanlar hariç, diğer nedenler ile çıkarılanlara, personel ve amortisman giderleri ile ilaç ve tedavi giderleri, kitap ve kırtasiye giderleri, öğrenci harçlıkları ve yiyecek giderlerinin yarısı ile bunlara tekabül eden faizleri hariç, devlet tarafından yapılan masraflar, sarf tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için kanuni faizi ile birlikte hesaplanan tutar iki katı olarak ödettirilecek.

Harp okullarında öğrenim gören öğrencilerden, disiplinsizlik nedeniyle askeri öğrencilikten çıkarılmasına karar verilenlere, hesaplanacak tazminat miktarı dört katı olarak ödettirilecek.

Tepki Ver | Tepki verilmemiş
0
harika
Harika
0
_ok_do_ru
Çok Doğru
0
kat_l_yorum
Katılıyorum
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
_zg_n
Üzgün
TSK Personel Kanunu’nda değişiklik yapılıyor
Giriş Yap

Balıkesir Haberleri ayrıcalıklarından yararlanmak için hemen giriş yapın veya hesap oluşturun, üstelik tamamen ücretsiz!