Balıkesir İli Muhtelif Mahalle Yolları Bakım ve Onarımı,Bitüm İle Emilsiyon Üretim İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası

:

2016/410877

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

PAŞAALANI MAH. GAFFAR OKKAN CAD. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EK HİZMET BİNASI KAT: 1 10100 KARESİ/BALIKESİR

b) Telefon ve faks numarası

:

0-266-239 15 10 - 0-266-239 02 20

c) Elektronik Posta Adresi

:

fenisleri@balikesir.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

300 ton bitüm ile emülsiyon yapılması,toplam 10.000 ton BSK asfalt yaması(0-30 Km.ve 30-60 Km.),toplam 3000 ton püskürtme yama makinası ile asfalt tamiri yapılması(0-50 Km.ve 50 Km.ve üzeri),toplam 2.200 ton yama altı zemini haz.(0-30 Km.ve 30-60 Km)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Balıkesir İli Muhtelif Mahalle Yolları

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 540 (BeşYüzKırk) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Eski Kuyumcular Mh. Mekik Sk. Kat: 1, No:109 İhale Salonu Karesi / BALIKESİR

b) Tarihi ve saati

:

14.11.2016 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, 
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri; 
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması, 
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. 
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, 
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar. 
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarı için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerine Ait Benzer İşler Tebliğinde yer alan (A)- V Grubu işler benzer iş kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisi


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

35.1.1. Değerlendirme “Teklif Fiyatı”, “Kalite ve Teknik Değer Nitelik” ve “Makine, Teçhizat ve Ekipman Nitelik” olmak üzere üç kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif Fiyatı Puanlaması:

Teklif fiyatı puanlaması 35 tam puan üzerinden yapılacaktır. İdari şartnamenin "Sınır Değer" başlıklı 33. maddesine göre teklifleri geçerli kabul edilen istekliler arasında en düşük teklif fiyatı sahibi istekli, 35 puan alacak olup diğer isteklilere ait teklif puanları;

TP = (TFmin x 35) / TF

formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

TP: Teklif puanı,

TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

TF: İsteklinin teklif fiyatı,

ifade eder.

A.2. Kalite ve Teknik Değer Nitelik Puanlaması:

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 35 tam puan üzerinden yapılacaktır.

Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

No

Poz No

İşin Adı

Puan

1

ANALİZ

Bitüm İle Özel Emülsiyon Yapılması(Bitüm İdareden)

5

2

BSK-1

Bitümlü Sıcak Katışım Asfalt Yaması Yapılması (Bitümlü sıcak karışım malzemesi İdareden,yapıştırıcı bitüm malzemesi ve distribitör yükleniciden) (0-30 Km. Bölge İçerisinde)

5

3

BSK-2

Bitümlü Sıcak Katışım Asfalt Yaması Yapılması (Bitümlü sıcak karışım malzemesi İdareden,yapıştırıcı bitüm malzemesi ve distribitör yükleniciden) (30-60 Km. Bölge İçerisinde)

5

4

PKM-1

Püskürtme Yama Makinası ile Asfalt Tamiri Yapılması (Bitüm İdareden,agrega yükleniciden) (0-50 Km. bölge İçerisinde)

5

5

PKM-2

Püskürtme Yama Makinası ile Asfalt Tamiri Yapılması (Bitüm İdareden,agrega yükleniciden) (50 Km. ve Üzeri Bölge İçerisinde)

5

6

STB-1

Derin Asfalt Onarımlarında Stabilize Malzeme İle Yama Altı Zemin Hazırlanması (Stabilize malzemesi İdareden) (0-30 Km. Bölge İçerisinde)

5

7

STB-2

Derin Asfalt Onarımlarında Stabilize Malzeme İle Yama Altı Zemin Hazırlanması (Stabilize malzemesi İdareden) (30-60 Km. Bölge İçerisinde)

5

 

 

TOPLAM

35

                                                                             

Söz konusu iş kalemleri için isteklilerce teklif edilen fiyatların toplam tekliflerine oranının; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının % 75 - % 125 aralığında (% 75 ve % 125 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklif oranları % 75 - % 125 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

A.3. Makine, Teçhizat ve Ekipman Nitelik Puanlaması:

       Makine, teçhizat ve ekipman nitelik puanlaması 30 tam puan üzerinden yapılacaktır.

Geçerli teklif veren isteklilere ait Makine, Teçhizat ve Ekipman Nitelik Puanlamasına esas Makine, Teçhizat ve Ekipmanlar  aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

       Aşağıdaki tabloda belirtilen makine teçhizat ve ekipmanın ihale ilan tarihinden sonraki bir tarihte ihaleye giren istekliye ait olduğunu gösteren ruhsat (noter onaylı), demirbaş veya amortisman defterinde kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağını ya da yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya serbest muhasebeci raporunu ibraz edenler ile Geçici ithalle getirilmiş veya finansal kiralama yoluyla edinilmiş tesis, makine, teçhizat ve ekipmanın, kira sözleşmesinin sunulması ve ihalenin ilk ilan tarihine kadar olan kiralarının ödendiğinin belgelenmesi şartı ile 30 tam puan (her bir kalem için 5 tam puan) alacaktır.

      Aşağıdaki tabloda belirtilen herhangi bir ekipmandan, sayıca az veya istenilen teknik özellikler ile kriterleri sağlamayan ekipmanları ibraz eden istekliler  O ekipmanlar için belirtilen puanı alamayacaklardır. Makine, Teçhizat ve Ekipman Nitelik Puanı her bir ekipman için verilen puanların toplamıdır.

Sıra No

Cinsi

Teknik Özellikleri ve İstenilen Kriterler 

Miktarı (Adet)

PUAN

1

Damperli Kamyon

10 ton ve üzeri. Çift çeker.2012 yılı model ve üzeri.

4

5

2

Demir Bandajlı Tandem Silindir

4-8 ton vibrasyonlu. 2014 yılı model ve üzeri

2

5

3

Derz Kesme Makinası

Min. kesme derinliği 120 mm.  2014 yılı model ve üzeri

2

5

4

Kompaktör

İleri geri hareketli vibrasyonlu, min. 3 ton basma gücünde. 2014 yılı model ve üzeri 

2

5

5

Beko-Loder

Çalışma saati max.1000. 2014 yılı model ve üzeri

2

5

6

Püskürtme Yama Makinası

Mininmum 4 m³ kapasitelere sahip agrega depolama silosu,agrega akışı için yüksek hacimli hava üfleyici,emülsiyon ve su tanklarına basınç sağlamak için hava kompresörü.

3

5

 

 

                                                                         TOPLAM

 

30

A.4. Toplam Puan:

Toplam puan; teklif fiyat puanı, kalite ve teknik değer nitelik puanı, ve makine, teçhizat ve ekipman nitelik puanının toplamıdır.

A.5. Fiyat Dışı Unsurlar Dikkate Alınarak Değerlendirilmiş Teklif Bedeli:

Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli;

FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,

ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,

TTP: İsteklinin toplam puanı,

ifade eder.

B. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif:

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 400 TRY (Türk Lirası) karşılığı BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Eski Kuyumcular Mh. Mekik Sk. Kat: 1,NO:111 Karesi / BALIKESİR adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Eski Kuyumcular Mh. Mekik Sk. Kat: 1, NO: 111 Karesi / BALIKESİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.