Yeni yapılandırma kanununun kapsamıyla ilgili bilgi veren Polat, yapılandırmanın 2018 yılı Mart ayı ve öncesi dönemlere ait, 4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur ve 4/c (Emekli Sandığı) sigortalılarına ait sigorta ve işsizlik primleri, idari para cezaları, iş kazası, meslek hastalığı veya işveren ya da üçüncü kişilerin sigortalılara yaptıkları haksız fiillerden doğan rücu alacakları, yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacaklar ile Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihya edilmesi halinde doğacak alacakları kapsadığını söyledi.

İl Müdürü Polat, yapılandırmanın avantajları ile ilgili olarak, köy ve mahalle muhtarları ile 4/b kapsamındaki sigortalıların durdurulan sigortalılık sürelerinin ihya edilebileceğini,  31.03.2018 tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin kesinleşmiş idari para cezasının yarısının silineceğini, Yapılandırmadan yararlanmak için 31.07.2018 tarihine kadar başvuruda bulunmak gerektiğini, yapılandırmanın devamı için ilk iki taksitin süresinde ödenmesinin zorunlu olduğunu, ödemelerin kredi kartıyla da yapılabileceğini, bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammıyla ödenmesi halinde yapılandırmanın bozulmayacağını, yapılandırmanın bozulması halinde ödenen taksit tutarları kadar yapılandırmadan yararlanabileceklerdir dedi.

Bunlarla birlikte yapılandırma ile sağlanan diğer avantajlardan bahseden Polat, yapılandırma için herhangi bir teminat istenmeyeceğini, borçlarını yapılandırdıkları için Kurumca haciz işlemlerinin yapılmayacağını, Borcu yoktur yazısını alabileceklerini, yapılandırma bozulmadığı sürece yapılandırma dışındaki borçlarını ödemeleri kaydıyla teşviklerden yararlanabileceklerini, yapılandırmanın bozulması halinde yararlanılan teşviklerin geriye dönük iptal edilmeyeceğini belirtti.

7143 sayılı Yasa ile getirilen diğer önemli düzenlemelere değinen Polat, köy ve mahalle muhtarları ile Bağ-Kur sigortalılarından 31/5/2018 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, bu tarihten önceki sürelere ilişkin prim borçlarını, 31/7/2018 tarihine kadar ödememeleri veya Kanun kapsamında yapılandırmamaları halinde, prim ödemesi bulunmayan sigortalılık sürelerinin durdurulacağını, 4/b sigortalıları ile EK-5 ve EK-6 kapsamındaki sigortalılar, borçlarını yapılandırması ve ilk taksitini ödemeleri halinde sağlık yardımlarından yararlanabileceğini, Kuruma sosyal güvenlik destek primi(SGDP) borcu olan emekli sigortalılarımızın SGDP borçlarının tamamının silineceğini ifade etti.

Ayrıca Genel Sağlık Sigortası ile ilgili olarak hiç gelir testi başvurusu bulunmayanların 30.11.2018 tarihine kadar gelir testine başvurması halinde, GSS tescil kaydı gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren güncelleneceğini, 2018 Nisan ayı ve öncesine ait GSS primlerinin 31.12.2018 tarihine kadar ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammı silineceğini, Primlerini kendileri ödeyen genel sağlık sigortalıları ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, GSS prim borçları olsa dahi 31.12.2018 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden yararlanabileceğini söyledi.

Bu yapılandırmanın borcu olan işverenlerimiz, Genel Sağlık Sigortalılarımız ve 4/b kapsamındaki sigortalılarımız için, iyi bir fırsat olduğunu ve iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.