Balıkesir Devlet Hastanesi Turgut Solak Ek Hizmet Binası ile Atatürk Devlet Hastanesi Ek Hizmet Binasında BulunanTicari Alanın Kantin-Kafeterya Amaçlı Kiralama İhalesi (İKN:2016/397812)2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Balıkesir Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Toplantı Salonunda 18.10.2016 tarihine tesadüf eden Salı günü ihale edilecektir.

1- İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri kapalı zarf içinde sunmaları gerekir;

1.1. Geçici Teminat;  Geçici Teminat bedelininTürkiye Halk Bankası Balıkesir Merkez Şubesi (TR90 0001 2009 2410 0005 0001 54) IBAN nolu Genel Sekreterliğimiz banka hesabına yatırıldığına dair dekont/makbuz (dekont/makbuzda; gerçek veya tüzel kişiliğin adı, ihale adı, geçici teminat bedeli olduğu ve Genel Sekreterliğimizin adı belirtilecektir) veya 2886 sayılı Kanunun 26. Maddesine göre düzenlenmiş süresiz (mektup üzerinde süresiz ibaresi olacak şekilde) geçici teminat mektubu.

1.2.  İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz (her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere). Türkiye Halk Bankası Balıkesir Merkez Şubesi (TR90 0001 2009 2410 0005 0001 54) IBAN nolu Genel Sekreterliğimiz banka hesabına doküman bedelinin ödendiğine dair dekont/makbuz

1.3. Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı sureti, tüzel kişi olması halinde vergi kimlik numarasını gösterir belge.

1.4. Tebligat için ikametgah belgesi.

a) Gerçek kişi olması durumunda son 3 ay içinde Nüfus Müdürlüğü ve ya muhtarlıktan alınmış onaylı ikametgah belgesi

b) Tüzel kişi olması halinde adres bilgilerinin yer aldığı ticaret sicil gazetesi

1.5. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

                a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

1.6. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

                b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

1.7. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.

1.8. İhaleye iştirak eden kira şartnamesi genel ve özel hükümlere ait tüm maddeleri önceden okumuş ve kabullenmiş sayılır. İsteklilerce kira şartnamesinin ilgili alanı teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanarak zarf içinde sunulacaktır.

2. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 6. Maddesinde belirtilenler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye iştirak edemezler.

3. İhaleye katılacak isteklilerin kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığı, sorgulanacaktır. Yasaklı olan isteklinin şartları tam olsa bile ihale dışı bırakılacaktır.

4. İhaleye iş ortaklığı (Ortak Girişim) olarak teklif verilemez.

5. İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç vb. yüklenici tarafından ödenecektir.

6. İhale dokümanı idaremiz web sitesi (http://balikesir.khb.saglik.gov.tr/Ihale) ve satınalma biriminde bedelsiz görülebilir. Her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere50,00 TL doküman bedeli Halkbankası Balıkesir Merkez Şubesi (TR90 0001 2009 2410 0005 0001 54) IBAN nolu Genel Sekreterliğimiz hesabına yatırılarak aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7. İhaleye iştirak edeceklerin, ihale tarih ve saatinden önce istenen evrakları dosya halinde kapalı zarfla imzalı olarak (Zarfın üzerinde ilgili isteklinin adı soyadı, açık adresi, TC Kimlik Numarası veya Vergi Numarası ve ihalenin adının belirtilmesi mecburidir.) Balıkesir Kamu Hastaneler Birliği Satınalma Birimine teslim etmeleri gerekir. İlgili birim dışında dosya teslimi yapılmayacaktır. Firma tarafından dosya farklı bir birime veya ihale komisyonuna direkt teslim edilemeyecektir. Teslim edildiği anlaşıldığı takdirde komisyona tarafından dosya teslim alınmayacak ve firma ihaleye iştiraki kabul edilmeyecektir.

8. 2886 SayılıDevlet İhale Kanunu Açık teklif usulü 46. Madde hükümlerine göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılacaktır.  İsteklilerden sözlü olarak en fazla 5 (Beş) teklif alınacaktır. 5 (Beş) teklif sonunda ihale sonuçlanmadığı takdirde, isteklilerden 6 (Altı)ncı ve son teklifleri yazılı olarak alınacaktır. 

9. İstekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Balıkesir Kamu Hastaneler Birliği Satınalma Birimine ihale evrak dosyasını kapalı zarfta teslim edecekler veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri evraklarının iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebilecekleridir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde ihale dosyasının içinde teklif mektubunu sunacaktır. Bu durumda posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

10. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLANEN DUYURULUR.